Správa bytových domov

V technickej oblasti:

 1. Vykonávanie pravidelných obhliadok domu,
 2. Zabezpečovanie technickej evidencie o dome a zaznamenávanie všetkých zmien,
 3. Spracovanie zoznamu potrebných opráv a údržby, a zhotovenie plánu opráv
 4. Zmluvné zabezpečovanie bežnej údržby a opráv menšieho rozsahu (elektrikárske práce, maliarske práce, murárske práce, sklenárske práce, stolárske práce, vodárske práce, zámočnícke práce a podobne) a dozoru nad nimi.
 5. Vedenie evidencie vykonaných opráv a údržby,
 6. Zabezpečenie opráv a vykonanie opatrení v nevyhnutnom rozsahu aj nad stanovený finančný limit za účelom odvrátenia bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva alebo vzniku škody, prípadne jej nárastu, o takejto situácii a opatreniach je nutné vlastníkov ihneď informovať,
 7. Spracovanie harmonogramu revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení, zabezpečenie jeho realizácie,
 8. Zabezpečenie odstránenia nezhôd zistených pri revíziách a kontrolách a realizácia opatrení uložených pri revíziách alebo kontrolách orgánmi na to určenými a poverenými,
 9. Účasť na kontrolách štátneho odborného dozoru.

V prevádzkovej oblasti:

 1. Zabezpečenie všetkých služieb spojených s užívaním a prevádzkou domu spočívajúcich najmä v dodávke vody, elektriny, zimná a letná údržba vonkajších plôch, upratovanie, pohotovosť, PO a BOZP,
 2. Zabezpečenie dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie,

V právnej oblasti:

 1. Sledovanie a zabezpečovanie dodržiavania podmienok uzatvorených zmlúv na spoločné časti a zariadenia domu,
 2. Príprava podkladov pre úpravu existujúcich, alebo pre vypracovanie nových zmlúv,
 3. Uzatváranie nájomných zmlúv na prenájom spoločných priestorov v dome, avšak len na základe pokynov a predchádzajúceho súhlasu vlastníkov,
 4. Príprava podkladov pre podanie návrhov na súd vo veciach týkajúcich sa správy domu, príprava podkladov na vymáhanie dlhov od neplatičov
 5. Zastupovanie vlastníkov pred orgánmi štátnej správy, alebo obce vo veciach týkajúcich sa správy domu.

V ekonomickej oblasti a oblasti hospodárenia s prostriedkami fondov:

 1. Zriadenie samostatných účtov domu, na ktoré budú poukazované mesačné zálohové platby a platby do fondu opráv.
 2. Vedenie evidencie príjmov a výdavkov domu vrátane spracovania vyúčtovania služieb spojených s prevádzkou domu
 3. Vyúčtovanie jednotlivých služieb oproti prijatým preddavkom na služby spojené s bývaním poukazovaným na účet prevádzky, údržby a opráv dohodnutým spôsobom.
 4. Evidencia platieb na fonde opráv.
 5. Evidencia mesačných platieb preddavkov jednotlivých vlastníkov. Evidencia neplatičov. Vymáhanie dlhov.
 6. Koncoročné daňové priznanie spoločenstva vlastníkov bytov.